Regulamin konkursu z Maggi

Regulamin

1.  ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
 1.1.     Organizatorem konkursu z Maggi zwanego dalej Konkursem, jest:  Burda Publishing Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w  Warszawie 02-674, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców  Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032714 NIP: 897-14-11-483, zwana  dalej Burda Publishing.
 1.2.    Konkurs organizowany przez Burda Publishing będzie publikowany na facebook’u Przyślij Przepis  oraz w miesięczniku Przyślij Przepis należącej do Burda Publishing.
 1.3.     Konkurs będzie trwał od 12.08.2015 – 09.09.2015 r.
 1.4.  Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  2.1.   W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, za wyjątkiem osób  wymienionych w pkt. 2.2. Regulaminu, zarejestrowane w serwisie www.przyslijprzepis.pl
 2.2.  Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
 2.2.1.  Pracownicy lub członkowie Zarządu Burda Publishing oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób;
 2.2.2.   Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i  przeprowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Komisji wyłaniającej  zwycięzców.

3.  PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU
  3.1.   Każda z osób (poza wymienionymi z pkt.2.2 powyżej) może wziąć udział w  Konkursie poprzez przesłanie przepisu z użyciem produktu Maggi, uzasadnienie podanie swojego adresu e-mail oraz adresu pod który Organizator powinien przesłać produkty Maggi do testu.

3.2.    Konkurs organizowany jest w terminie od 12.08.2015 do 09.09.2015 roku
 3.3.     Po przesłaniu przepisu z użyciem produktu Maggi (mechanizm przedstawiony w pkt. 3.1  powyżej) uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki konkursu  opublikowane w treści ogłoszenia konkursu i zobowiązuje się stosować  warunki i zasady określone w w/w ogłoszeniu oraz w Regulaminie dla  przeprowadzenia konkursu, którego niniejszy Regulamin dotyczy.
 3.4.    W wydaniu nr 11 miesięcznika Przyślij Przepis zostanie opublikowany jeden przepis wraz ze zdjęciem wybrany przez specjalnie powołane Jury, w skład którego  wejdą przedstawiciele Organizatora, wyłoni laureatów konkursu, biorąc  pod uwagę wymogi określone w niniejszym Regulaminie oraz w zgłoszeniu  konkursowym, w tym ciekawość oraz oryginalność  i kreatywność uzasadnienia wyboru danego przepisu.
 3.5.    Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione, bez podanego adresu pod który Organizator może przesłać produkty oraz bez zdjęcia o wysokiej rozdzielczości nie będą brały udziału w konkursie.
 3.6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania  zgłoszenia spowodowany przez operatora i/lub dostawców sieci Internet.
 3.7.    Wyniki konkursu, w tym imiona i nazwiska laureatów i/lub miejscowość  zamieszkania, lub nick Uczestnika mogą zostać opublikowane przez  Organizatora w miesięczniku Przyślij Przepis wydawanego przez Organizatora Konkursu w dowolnym czasie.
 3.8.    Regulamin oraz ogłoszenie o konkursie są jedynymi dokumentami  określającymi zasady konkursów, chyba, że wprost z Regulaminu lub  ogłoszenia konkursowego wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł  informacji zawierających opis określonych elementów danego konkursu.
 3.9.    Uczestnik konkursu przesyłając zgłoszenie do konkursu oświadcza, iż  przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych  prac  konkursowych, które są  przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym  charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń  podmiotów trzecich oraz uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem  wymagane na  korzystanie z tych materiałów, o ile są one konieczne lub potrzebne dla  ich wykorzystywania przez Organizatora w zakresie określonym niniejszym  Regulaminem. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej  okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która  nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich,  ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że  ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora  szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega  dyskwalifikacji z konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu  przyznanej przez Organizatora nagrody.
 3.10.    Uczestnik  oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo,  czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w  dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (zgłoszenia)  przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub  osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty  wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a  w szczególności:
   a. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;
   b. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich  wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez  ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także  prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w  tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do  powielania w inny sposób;
   c. Wprowadzanie do pamięci komputera i  sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała  lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części  dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
   d. Wykorzystywanie do  celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub  identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i  zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń;  utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu,  systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub  bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym  nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach  służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i  obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania  i odtwarzania nagrań,  przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego  przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
   e.  Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego  dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych –  elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
   f.  Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.  Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego  postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na  wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla  eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub  potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na  udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania,  przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im  różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub  skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu  (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie,  fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do  wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela  również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w  zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej.
 3.11.    Uczestnik konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona  przez niego do konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb  Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego  publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana  stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i  podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz  poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

4.  NAGRODY W KONKURSIE
 4.1.  Nagrodami w niniejszym konkursie są zestawy Maggi i opublikowanie przepisu na łamach miesięcznika Przyślij Przepis w nr 11.

 4.2.   W wyborze w/w nagród będzie brało udział każde zgłoszenie, które  dotarło do Burda Publishing, w sposób wskazany w ogłoszeniu o Konkursie  oraz niniejszym Regulaminie.
 4.3.  Produkty Maggi potrzebne do wykonania przepisu zostaną wysłane najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia konkursu.
 4.4.  Za wygraną nagrodę nie  przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy, laureaci konkursów nie  mają prawa scedować nagrody na inne osoby. Laureatowi przysługuje prawo  rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na  własność Organizatora.
 4.5.  Nie przekazanie nagrody w skutek nie  podania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych  danych lub braku aktualizacji danych przez laureata konkursu oznacza  utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na kolejnego  potencjalnego laureata.
 

 5.  KOMISJA
 5.1.   Do kontroli prawidłowości każdego z konkursów powołana zostaje Komisja,  w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
 5.2.  Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
 6.  REKLAMACJE
 6.1.   Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w  formie pisemnej, na adres Burda Publishing lub na adres e-mail: przyslijprzepis@burdamedia.pl  w terminie do 15 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 6.2.   Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres,  datę i numer telefonu, jak również  dokładny opis i powód reklamacji.
 6.3.  Do rozstrzygania reklamacji  powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą  przedstawiciele Burda Publishing.
 6.4.  W przypadku przesłania  reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla  pocztowego – nadania reklamacji.
 6.5.  Złożone przez uczestników  reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w  terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 6.6.   Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem  poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia  reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
 6.7.  Decyzja Komisji  Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie  wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na  drodze postępowania sądowego.
 
 7.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 7.1.  Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Burda Publishing oraz na stronie internetowej www.przyslijprzepis.pl  . 
 7.2.   Na życzenie uczestnika konkursu, po przesłaniu przez niego  zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Burda Publishing prześle  kopię niniejszego Regulaminu.
 7.3.  Dane osobowe laureatów konkursu  będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym  Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz  przekazania laureatom nagród konkursowych, chyba, że uczestnik konkursu  wyrazi odrębną pisemną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w  celach marketingowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy  zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.  U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Administratorem danych  osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Burda Publishing Polska  Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul.  Marynarskiej 15. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi  na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych  osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych  osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją konkursu.
 7.4.   Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom  udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz  możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 7.5.  Uczestnik konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do konkursu, akceptuje w całości postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7.6.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie  znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 –  921 Kodeksu Cywilnego.
 7.7.  Organizator zastrzega sobie prawo do  zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już  nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator  poinformuje uczestników na stronie internetowej  www.przyslijprzepis.pl  oraz w miesięczniku Przyślij Przepis  co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.